Algemene Gebruikersvoorwaarden

www.Productierechtenveiling.nl

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform www.productierechtenveiling.nl. Per online veiling gelden Verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden bij de informatie van het betreffende productierecht (kavel). Voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.


Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis: 

a) 5-minuten regel: de regel als omschreven in artikel 4.5, waarbij een Bod 5 minuten voor sluiting van een Kavel ervoor zorgt dat de sluitingstijd van een Kavel met 5 minuten wordt verlengd. 

b) Account: de persoonlijke sectie op de Website met de door de Gebruiker ingevoerde (persoons)gegevens, die door Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Dienst en die door Gebruiker wordt beheerd.

c) Bod: elk door Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag; 

d) Derdengeldrekening: Een reguliere bankrekening waarop gelden van derden worden gestort en wordt beheerd door een onafhankelijke derde;

e) Dienst: Dienstverlening met betrekking tot de verhandeling van leveringsrechten via de website www.productierechtenveiling.nl van Interfarms BV (hierna Interfarms). Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten verricht door Interfarms;

f) Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd (een Account heeft aangemaakt) of zich begeeft op het de Website zonder zich te registreren;

g) Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Interfarms en Gebruiker;

h) Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden; 

i) Honorarium: Het overeengekomen honorarium en de bijkomende veilingkosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting;

j) Interfarms: Interfarms BV en Interfarms Makelaars BV en haar franchisenemers, zoals vermeld op de Website, onder Kamer van Koophandel nummer: 57999589;

k) Kavel: een recht die, of een bepaald aantal rechten, dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild; 

l) Koopsom: het bedrag van het hoogste Bod x het aantal leveringsrechten, dat de Koper verschuldigd is aan de Verkoper, exclusief de bijkomende veilingkosten van 1,5% (met minimumbedrag van € 250,-) en verschuldigde BTW;

m) Koper: de Gebruiker aan wie het Kavel is toegewezen; 

n) Laatprijs: Het minimumbedrag waartegen een Verkoper bereid is te verkopen;

o) Koopovereenkomst: de via het Online Platform tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en de Koper anderzijds betreffende een bepaald Kavel;

p) Persoonsgegevens: de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder in ieder geval naam/ adres/ woonplaats/ e-mailadres; 

q) Productierecht: Binnen de landbouw gelden verschillende rechten die de productie van onder andere dier / gewas / mest reguleren, registratie geschiedt bij het RVO. Deze productierechten, ook wel leveringsrechten genoemd, zijn verhandelbaar. De Veilingsite biedt productierechten aan, zoals fosfaat-, pluimvee-, varkens, betalingsrechten en LLB’s;

r) Registratie: aanmelding van Gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige persoonsgegevensformulier (onder Mijn Kavels); 

s) Toewijzing: het volledig geautomatiseerde bericht aan de Koper dat hij het hoogste Bod heeft gedaan op het betreffende Kavel;

t) Veiling: de door Interfarms georganiseerde en geautomatiseerde verkoop in het openbaar via internet van leveringsrechten; 

u) Verkoopvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Gebruiksvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een Veiling;

v) Verkoper: de eigenaar, danwel aanbieder van de leveringsrechten, namens wie Interfarms de leveringsrechten te koop aanbiedt op de Website;

w) Website: de website www.Productierechtenveiling.nl, die in stand wordt gehouden door Interfarms, gevestigd te Veeningen (DR).


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Dienst, door de Website te bezoeken en/of door deze Gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van een Account te accepteren, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. 

2.2 Daarnaast geldt het Privacybeleid van Interfarms  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om kennis te nemen van het privacybeleid van Interfarms.

2.3 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, Gebruiks- en verkoopvoorwaarden is uitgesloten.


Artikel 3. Gebruiksovereenkomst

3.1 De Gebruiksovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt Gebruiker onder andere in staat de voortgang van Veilingen via de Website te volgen. Bij de Registratie verstrekt Gebruiker zijn Persoonsgegevens aan Interfarms en kiest hij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website.

3.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interfarms.

3.3 Interfarms bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door deze opgegeven e-mailadres, waarna Gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Veiling. Gebruiker verplicht zich, zich na toegang tot de Website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van Gebruiker.

Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan anderen te laten inloggen namens Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn gebruikersnaam en wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt en Gebruiker vrijwaart Interfarms ter zake van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Interfarms mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker.

3.4 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Interfarms per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen danwel zijn gegevens op de Website te wijzigen.

3.5 Interfarms is gerechtigd gebruik te maken van een derde voor de verwerking van Persoonsgegevens, zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker. Indien Interfarms gebruikmaakt van een derde voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, zal Interfarms afspraken maken met deze derde in een tussen de derde en Interfarms op te stellen bewerkersovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over de te nemen organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen, teneinde een passend beveiligingsniveau voor de bescherming van de Persoonsgegevens te creëren. 


3.6 Gebruiker is verplicht te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband bij gebruikmaking van de Dienst alle benodigde gegevens te verstrekken , zoals een juist BTW-nummer en KVK-nummer. 

3.7 Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot zijn fiscale positie en vrijwaart Interfarms volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder de fiscus, en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Interfarms direct op Gebruiker zullen worden verhaald.

3.8 Interfarms behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.9 Interfarms neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

3.10 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Website en/of enig gedeelte daarvan te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Interfarms of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.11 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt.

3.12 Het is Verkoper niet toegestaan een Bod uit te brengen op Kavels die door de Verkoper zelf worden aangeboden en/of anderen opdracht te geven een Bod uit te brengen. 


Artikel 4. De Veiling en beschikbaarheid

4.1 Interfarms behoudt zich te allen tijde het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Interfarms het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.

4.2 Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Website, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van of gebreken in de Website of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Website of aan het onderliggende systeem aan (onbeperkte) toegang of het (tijdig) uitbrengen van een Bod in de weg staan. Interfarms is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden.

4.3 Gebruikers zijn verplicht alle redelijke aanwijzingen en instructies van Interfarms op te volgen indien zich ten aanzien van een Veiling situaties voordoen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien.

4.4 Verkoper erkent en aanvaardt dat het bijzondere karakter van een veiling met zich meebrengt dat de verkoop van zijn Kavel, zowel meer als minder geld kan opleveren, dan hij had verwacht of dat het op een andere manier van verkopen gedaan zou kunnen hebben. Interfarms is geen Partij bij de Koop en Verkoop van een Kavel en Interfarms is Verkoper nimmer verschuldigd om het verschil te vergoeden. 

4.5 De Veiling van een Kavel geschiedt door middel van een Bod door Gebruikers. Indien 5 minuten voor sluiting van een Kavel een Bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd van het betreffende Kavel met 5 minuten verlengd. Bij nieuwe biedingen wordt dit proces herhaald, tot er in de laatste 5 minuten geen biedingen meer worden uitgebracht. 


Artikel 5. Beveiliging 

5.1 Interfarms spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data, misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Gebruiker en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 

5.2 Interfarms is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

5.3 De Website kan links naar andere websites bevatten. Interfarms heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.


Artikel 6. (Omschrijving) Kavels

6.1 Verkoper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie en het geven van een correcte omschrijving van het aangeboden Kavel. 

6.2 Verkoper garandeert dat hij gerechtigd is om het Kavel dat hij aanbiedt aan te bieden en  te verkopen en hij hierbij niet in overtreding is van wet- of regelgeving of afspraken met derden. 

6.3 Interfarms streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website en andere veilingpublicaties. Interfarms is gerechtigd om een omschrijving te wijzigen en deze nieuwe omschrijving te publiceren, mits geaccordeerd door Verkoper. Interfarms is niet aansprakelijk voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen van een Kavel. 

6.4 Indien een Kavel is geplaatst en Verkoper een typefout heeft gemaakt in zijn omschrijving, staat het Interfarms vrij, ongeacht het in artikel 6.3 bepaalde, om de typefout naar eigen inzicht van Interfarms te herstellen op een manier die haar goeddunkt.  Interfarms is niet verplicht om een typefout te herstellen.  

6.5 Indien een Kavel is geplaatst staat Verkoper in voor de verkoop daarvan en is hij verplicht om de leveringsrechten te leveren. Een Kavel dat onder Bod is zal nimmer door Interfarms worden verwijderd, behalve indien Interfarms dat zelf wenselijk acht. 


Artikel 7. Betaling 

7.1 Na afloop van de Online Veiling ontvangt de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan van Interfarms een automatisch Emailbericht met de melding van de sluiting van de veiling en het hoogste Bod. Interfarms stuurt binnen 24 uur na sluiting van de Veiling een Koopovereenkomst naar de Gebruiker (Hoogste Bieder) met daarin vermeld de verschuldigde Koopsom, de bijkomende kosten van 1,5% met een minimumbedrag van € 250,-, en de verschuldigde BTW. 

7.2 Koper erkent en aanvaardt dat indien een Laatprijs is opgenomen door de Verkoper, geen Koopovereenkomst tot stand komt indien het hoogste Bod lager is dan de Laatprijs.

7.3 De Koopsom, en de bijkomende kosten dient de Koper op basis van de genoemde factuur binnen de in het overzicht vermelde termijn via de Derdengeldrekening van Interfarms te voldoen. 

7.4 Gebruiker accepteert dat Interfarms namens Verkoper van de leveringsrechten facturen opstelt, verzendt en de betaling volgt. 

7.5 Gebruiker accepteert dat Verkoper in sommige gevallen handelt in opdracht van derden (zoals bijvoorbeeld een makelaarskantoor) en dat Verkoper (en niet Interfarms) in die gevallen bij gunning verantwoordelijk is voor de verdere transactie, onder meer voor het opmaken van een overeenkomst en de daadwerkelijke overdracht van de rechten van zijn opdrachtgever aan de Koper. In die gevallen zal Gebruiker bij gunning van de Kavel hierover worden geïnformeerd. 

7.6 In de in artikel 7.5 genoemde gevallen zal de transactie plaatsvinden via de eigen ‘Stichting Derdengelden’ van de Verkoper, waarover de geldstroom van de koopsommen plaatsvindt. 

7.7 Indien Koper niet binnen de vermelde betalingstermijn de Koopsom, en de bijkomende kosten voldoet, is hij automatisch in verzuim jegens Interfarms en de Verkoper, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.

7.8 Indien Koper in verzuim is heeft dit tot gevolg dat:

7.8.1 Koper wettelijke rente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd is over het openstaande bedrag;

7.8.2 Koper binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd is voor de vervolgstappen. 

7.8.3 Interfarms nog een laatste aanmaning zal versturen, mede namens de Verkoper ten aanzien van het aan Verkoper verschuldigde bedrag. Indien betaling ook dan uitblijft, kan Interfarms de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Interfarms gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten welke staffel er als volgt uitziet: 

Over de eerste                    €2.500:           15% (minimaal € 40,-)
Over de volgende              €2.500:            10%
Over de volgende              €5.000:            5%
Over de volgende              €190.000:        1%
Over het meerdere:                                    0,5% (max. totaal € 6775,-) 

7.9 Indien Interfarms mede namens de Verkoper een incassotraject start om de Koopsom te incasseren, is Verkoper verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en gedurende het incassotraject het Kavel onder zich te houden, niet in eigendom over te dragen en niet te bezwaren. Interfarms kan door Verkoper echter niet verplicht worden de Koopsom (alsnog) te incasseren. Indien Interfarms aan Verkoper meedeelt dat zij niet overgaat tot (verdere) incasso van de Koopsom, accepteert Koper dat Verkoper het recht heeft ofwel het incassotraject zelfstandig voort te zetten dan wel de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De ontbindingsverklaring kan door Interfarms namens de Verkoper aan de Koper worden verzonden. Indien Verkoper het incassotraject voortzet, zal Interfarms aan Verkoper de daartoe benodigde informatie verstrekken, waaronder identificerende gegevens over de Koper. Indien Verkoper het incassotraject zelfstandig voortzet vrijwaart Verkoper Interfarms voor eventueel verschuldigde kosten.


Artikel 8. Volgrechtvergoedingen

8.1 Ontbinding van de Koopovereenkomst op de voet van artikel 7.5 heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de bijkomende kosten door de Koper.

8.2 Bij ontbinding door Interfarms wegens niet-nakoming door Koper van zijn betalingsverplichting jegens Interfarms of Verkoper op grond van artikel 7.5, is Koper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Interfarms, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van het door Interfarms misgelopen Honorarium. 

8.3 Bij ontbinding door Interfarms wegens niet-nakoming door Koper van zijn betalingsverplichting op grond van artikel 7.5, verbeurt Koper bovendien een aan Verkoper te betalen boete ter hoogte van 50% van de Koopsom, welk bedrag niet vatbaar is voor rechterlijke matiging. Koper zal dat bedrag overmaken naar de Derdengeldrekening van Interfarms en Interfarms zal ervoor zorgen dat Verkoper dat geld ontvangt. 

8.4 De in artikel 8.3 genoemde boete staat los van de bevoegdheid van Interfarms om schadevergoeding, zoals misgelopen honorarium, te verlangen van Koper indien de in artikel 8.3 omschreven situatie zich voor doet.

8.5 Interfarms zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de Koopsom aan Verkoper (na aftrek van de Honorarium) na daadwerkelijke ontvangst van de Koopsom en de bijkomende kosten van de Koper. Interfarms zal zich ervoor inspannen de Koopsom (na aftrek van de Honorarium) uit te betalen binnen drie weken na registratie van het Kavel door de Verkoper in overeenstemming met artikel 9. 

8.6 Interfarms zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de in artikel 8.3 genoemde boete aan Verkoper na daadwerkelijke ontvangst van de gelden van Koper. Indien Koper de gelden niet overmaakt naar Interfarms is Interfarms niet aansprakelijk voor deze gelden door Verkoper. In dat geval zullen Koper en Verkoper onderling hun geschil proberen op te lossen en eventueel gebruikmaken van de in artikel 10.5 omschreven mogelijkheid om hun klacht aan Interfarms voor te leggen.   


Artikel 9. Levering en Afname van de Kavels 

9.1 Conform de Koopovereenkomst zorgt de Verkoper voor overzetting van de tenaamstelling van de leveringsrechten bij het RVO, nadat de Koper heeft zorggedragen voor storting van de Koopsom op de Derdengeldrekening van Interfarms. De Verkoper stuurt Interfarms een bevestigingsbewijs van het RVO.

9.2 De Verkoper is verplicht het Kavel te leveren aan de Koper aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden, tegen de voorwaarden zoals bij het aanbrengen van het Kavel vastgesteld. Verkoper is verplicht de overdracht van de leveringsrechten (Kavels) te regelen binnen 10 werkdagen nadat de betaling daarvoor op de Derdengeldrekening van Interfarms is ontvangen en de Verkoper van Interfarms een betalingsbevestiging heeft ontvangen.

9.3 De in artikel 9.2 genoemde termijn geldt alleen voor zover Interfarms beslissende invloed kon uitoefenen op het moment van overdracht van de leveringsrechten. 

9.4 De Verkoper stuurt via Interfarms de Koper een bewijs van omzetting tenaamstelling van de leveringsrechten (van het RVO). Behoudens het in artikel 7.5 genoemde geval. Dan zal Verkoper daar rechtstreeks voor zorgdragen.  

9.5 Interfarms draagt zorgt voor afrekening van de Koopsom aan de Verkoper, na storting op de Derdengeldrekening Behoudens het in artikel 7.5 genoemde geval. Dan zal Verkoper daar zelf voor zorgdragen.  

9.6 Bij niet-nakoming door Verkoper van zijn leveringsverplichting op grond van dit artikel 9, ook na een deugdelijke ingebrekestelling, is Verkoper in verzuim en is Interfarms gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden namens de Koper. De ingebrekestelling en ontbindingsverklaring kunnen door Interfarms namens de Koper aan de Verkoper worden verzonden.

9.7 Verkoper is in het artikel 9.4 genoemde geval onder meer gehouden de schade van Koper te vergoeden, onverminderd enig ander recht. Verkoper is alsdan verplicht de eventueel reeds ontvangen Koopsom (terug) te betalen via de Derdengeldrekening van Interfarms. Interfarms zal pas overgaan tot restitutie van de Koopsom aan de Koper na daadwerkelijke ontvangst daarvan van Verkoper.

9.8 Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Verkoper van zijn leveringsverplichting op grond van artikel 9.4, is Verkoper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Interfarms, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door Interfarms bijkomende kosten (Honorarium Koper). 

9.9 Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Verkoper van zijn leveringsverplichting op grond van artikel 9.4, verbeurt Verkoper een boete ter hoogte van 50% van de Koopsom, welk bedrag niet vatbaar is voor rechterlijke matiging. Verkoper zal dat bedrag overmaken naar de Derdengeldrekening van Interfarms en Interfarms zal ervoor zorgen dat Koper dat geld ontvangt. 

9.10 De in artikel 9.9 genoemde boete staat los van de bevoegdheid van Interfarms om schadevergoeding, zoals misgelopen honorarium, te verlangen van Koper indien de in artikel 8.3 omschreven situatie zich voor doet.

9.11 Interfarms zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de in artikel 9.9 genoemde boete aan Verkoper na daadwerkelijke ontvangst van de gelden van Koper. Indien Koper de gelden niet overmaakt naar Interfarms is Interfarms niet aansprakelijk voor deze gelden door Verkoper. In dat geval zullen Koper en Verkoper onderling hun geschil proberen op te lossen en eventueel gebruikmaken van de in artikel 10.5 omschreven mogelijkheid om hun klacht aan Interfarms voor te leggen.   


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Interfarms is in het kader van deze overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. 

10.2 De aansprakelijkheid van Interfarms, zal steeds zijn beperkt tot vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Interfarms toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden of een onrechtmatige daad tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Interfarms in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Interfarms niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Interfarms beperkt tot maximaal het totaal van de door Interfarms van de Gebruiker ontvangen commissies in de afgelopen twee maanden of (in het geval dat Interfarms geen commissie heeft ontvangen van Gebruiker) zeshonderd euro. 

10.3 Interfarms is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, immateriële schade, gemiste besparingen, vernietiging of verlies van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Gebruiker, is nadrukkelijk uitgesloten.

10.4 Bij het inschakelen van derden zal Interfarms steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Interfarms is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

10.5 Eventuele klachten en geschillen tussen Verkoper en Koper dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Interfarms. Hoewel Koper en Verkoper geschillen in principe onderling dienen op te lossen, zal Interfarms zich, waar nodig, redelijkerwijs inspannen om te bemiddelen tussen Verkoper en Koper. Indien Verkoper en Koper niet tot een oplossing komen en Interfarms de Koopsom nog onder zich heeft, accepteren Verkoper en Koper hierbij dat Interfarms het finale recht heeft te beslissen of de Koopsom wordt geretourneerd aan de Koper of wordt doorbetaald aan de Verkoper. Interfarms zal daardoor niet aansprakelijk worden enige schadevergoeding of compensatie te betalen aan Koper of Verkoper. Interfarms is geen partij bij de tussen Koper en Verkoper gesloten koopovereenkomst en ook niet bij enig geschil.


Artikel 11. Aanpassingen & werking

11.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Interfarms zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11.2 Interfarms kan, naast deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze zullen vóór de Veiling door Gebruiker dienen te worden bevestigd. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Verkoopvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

11.3 Van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Interfarms is vastgelegd.

11.4 Interfarms is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruikers gebracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal Interfarms de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website.

11.5 Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen.


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Gebruiksvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Gebruiksvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

12.3 De Rechtbank te Groningen is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende.

12.4 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling opstellen, waarmee zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. 


Contact 

Voor vragen over de Dienst, de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Interfarms via de volgende contactgegevens: 

Interfarms BV

Pieperij 11, 7924 PZ Veeningen

T 0528 – 391111

info@interfarms.nl

KvK nummer: 57999589 (Interfarms Makelaars)